maharashtra budget 2023 an ambitious program of 10 lakh houses this year for obc dhangar modi housing gharkul yojana in 3 years nrvb

 • प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घरे
  (2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवर्ग)
 • रमाई आवास : 1.5 लाख घरे/1800 कोटी रुपये
  (किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी)
 • शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घरे/1200 कोटी रुपये
  – यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे/600 कोटी
  (25,000 घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी धनगर : 25,000 घरे)
 • इतर मागासवर्गियांसाठी नवीन घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना : 3 वर्षांत 10 लाख घरे /12,000 कोटी रुपये
  (या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार/3600 कोटी रुपये)