पावसामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील २७ बंधारे पाण्याखाली-  राधानगरी धरणातून १०५८ तर कोयनेतून २१११ क्युसेक विसर्ग

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील राधानगरी धरणात ६७.०३ दलघमी पाणीसाठा आहे. आज सकाळी ७ वा. च्या अहवालानुसार राधानगरी धरणाच्या विद्युत विमोचकातून ८५० व सिंचन विमोचकातून १०५८ असा एकूण १९०८ क्युसेक विसर्ग तर

 कोल्हापूर: जिल्ह्यातील राधानगरी धरणात ६७.०३ दलघमी पाणीसाठा आहे. आज सकाळी ७ वा. च्या अहवालानुसार राधानगरी धरणाच्या विद्युत विमोचकातून ८५० व सिंचन विमोचकातून १०५८ असा एकूण १९०८ क्युसेक विसर्ग तर कोयना धरणातून २१११ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.

पंचगंगा नदीवरील- शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ. भोगावती नदीवरील- हळदी, राशिवडे, सरकारी कोगे, खडक कोगे. कासारी नदीवरील- यवलूज. तुळशी नदीवरील- बीड. वेदगंगा नदीवरील-वाघापूर, कुरणी, सुरूपली, बस्तवडे व चिखली. वारणा नदीवरील माणगाव व चिंचोली. दुधगंगा नदीवरील सिध्दनेर्ली, बाचणी, सुळंबी, तुरंबे, कसबा वाळवे, सुळकुड व दत्तवाड असे एकूण २७ बंधारे पाण्याखाली आहेत. नजिकच्या कोयना धरणात ३३.२७ टीएमसी तर अलमट्टी धरणात ३६.३५ इतका पाणीसाठा आहे.

जिल्ह्यातील धरणांमध्ये  पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे. तुळशी ४४.४० दलघमी, वारणा ३५५.९२ दलघमी, दूधगंगा २४४.४५ दलघमी, कासारी २९.२७ दलघमी, कडवी २९.०३ दलघमी, कुंभी ३१.४४ दलघमी, पाटगाव ३३.३४ दलघमी, चिकोत्रा १५.८७ दलघमी, चित्री १२.९२ दलघमी, जंगमहट्टी ७.२७ दलघमी, घटप्रभा  ३४.०४ दलघमी, जांबरे ५.६४ दलघमी, कोदे (ल पा) २.८९ दलघमी असा आहे. तसेच बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे आहे. राजाराम २५.१ फूट, सुर्वे २४.६ फूट, रुई ५४ फूट, इचलकरंजी ५१ फूट, तेरवाड ४६.६ फूट, शिरोळ ३५.९ फूट, नृसिंहवाडी ३० फूट, राजापूर १९.६ फूट तर नजीकच्या सांगली ६.६  फूट व अंकली १०.२  फूट अशी आहे.