कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच तलावावर पाणी उपसाबंदी

कणेरीवाडी, राजाराम, उपवडे, कंदलगाव व दऱ्याचा समावेश

    कोल्हापूर : पंचगंगा पाटबंधारे उपविभागांतर्गत करवीर तालुक्यातील कणेरीवाडी, राजाराम, उपवडे, कंदलगाव व दऱ्याचे वडगाव लघु पाटबंधारे तलाव येथील जलाशयातील पाण्यावर शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या उपसा यंत्रावर उपसा बंदी करण्यात आली असल्याची माहिती पंचगंगा पाटबंधारे उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता संदिप दावणे यांनी दिली.

    जलाशयातील पाण्यावर व डीपीवर खालील नमुद कालावधीसाठी शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या उपसा यंत्रावर उपसा बंदी व उपसा कालावधी पुढीलप्रमाणे : उपसा बंदी कालावधीतील कार्यवाहीचा भाग कणेरीवाडी, राजाराम, उपवडे, कंदलगांव, दऱ्याचे वडगाव लघूपाटबंधारे तलाव जलाशय व धरण पायथ्यापासून बोलोली कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापर्यंत हरवळ नाल्यावर व उपवडे जलाशयातून शेतीसाठी उपसा करणाऱ्या उपसा यंत्रावर उपसा बंदी कालावधी खालीप्रमाणे : उपवडे लघूपाटबंधारे तलाव जलाशय, कणेरीवाडी लघूपाटबंधारे तलाव जलाशय, कंदलगाव लघूपाटबंधारे तलाव जलाशय, राजाराम लघूपाटबंधारे तलाव जलाशय व दऱ्याचे वडगाव लघूपाटबंधार तलाव जलाशयातील उपसा बंदी कालावधी दि. ३ डिसेंबर २०२३ पर्यंत, दिनांक ८ डिसेंबर ते १७ डिसेंबर २०२३ व दिनांक २२ डिसेंबर ते पुढील आदेशापर्यंत राहणार आहे.

    अनाधिकृत उपसा केल्यास परवाना
    उपसाबंदी अंमलात आणावयाच्या कार्यक्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी यांनी नमुद केलेल्या उपवडे लघूपाटबंधारे तलाव येथील जलाशयातील सर्व तीरावर नमुद केलेल्या कालावधीसाठी शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत उपसायंत्राची तारामंडळे काढून घ्यावीत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनी उपसा यत्रांना सिल करावे व आदेशातील उपसा बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी. उपसाबंदी कालावधीत अनाधिकृत उपसा आढळून आल्यास, संबंधित उपसायंत्र धारकाचा उपसा परवाना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येईल.