इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशमन शुल्कात ५०टक्क्याची सवलत : राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

या रकमेत जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५टक्के  ऐवजी २५टक्के  रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास  नियमित करण्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.

    मुंबई : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.

    ५० टक्केची सवलत

    या रकमेत जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या ७५टक्के  ऐवजी २५टक्के  रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास  नियमित करण्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.

    नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या आहेत त्याबाबत ही ५० टक्के प्रशमन शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. या बाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.