शिवाजी पार्कजवळच्या दुभाजकाजवळ रोपे लावून सुशोभिकरण