प्रधानमंत्री किसान ट्रॅक्टर योजना अस्तित्वात नाही ; कृषी विभागाची माहिती

मंचर  : प्रधानमंत्री किसान ट्रॅक्टर योजना अशा आशयाची पोस्ट सध्या सोशल मिडीयाच्या माध्यमातुन मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांची दिशाभुल केली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. प्रधानमंत्री किसान टँक्टर योजना नावाची कोणतीही योजना अस्त्विात नाही. तसेच याबाबत केंद्र शासनाकडुन कोणतीही सुचना प्राप्त झाली नसल्याचे  आंबेगाव तालुका कृषी अधिकारी टी.के.चौधरी यांनी सांगितले.

सन २०२०-२०२१ अंतर्गत राज्यामधे केंद्रपुरस्कृत कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियान आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेअंतर्गत टड्ढॅक्टर अनुदान अनुज्ञेय आहे.यासाठी शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज स्विकारण्यात येणार असून ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने ज्येष्ठता क्रमवारी निश्चित  करुन उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात पूर्वसंमती देण्यात येणार आहे.पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर टड्ढॅक्टर खरेदी करणाè्या शेतकè्यांनाच अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे.कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचे संदर्भ दि.१४ जुलै २०५२० चे शासन निर्णयानुसार टड्ढॅक्टरसाठी अनुदानाचे दर घोषित करण्यात आले आहेत.त्यासाठी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,अल्पभूधारक आणि महिला शेतकè्यांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा एक लाख २५ हजार यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकèयांना किमतीच्या ४० टक्के किंवा एक लाख यापैकी कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील.कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावर अद्याप कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.शासनाकडून वित्तीय मान्यता प्राप्त होताच जिल्हानिहाय लक्षांक कळविण्यात येतील.अशी माहिती आंबेगाव तालुका कृषी अधिकारी टी.के.चौधरी यांनी दिली.